ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 กฟส.อ.คลล.(กป.)-374/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057401513
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟส.คลล., กฟย.ปลท. จำนวน 219 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด 174,303.00
2. หจก.เรืองสวัสดิ์ หม้อแปลง 181,011.90
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
169,263.30 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87948-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 359.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-87948-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 671.7 kB]