ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 65I133B001
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067431376
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ(ช่วงที่1) ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
30 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035577114
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
615,806.76 บาท
ราคากลาง
615,806.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-87733-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 632.0 kB]