ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 ลมส.(ปบ.)-840/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057225296
รายละเอียด
งานจ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง เล้นทาง วงเวียนหอนาฬิกา ถึง สามแยกสักงอย จำนวน 142 ท่อน
ระยะเวลาขายแบบ
8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
15 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0824536656
สอบถามทางอีเมล์
khattiya.soi@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
644,992.84 บาท
ราคากลาง
644,992.84 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-39944-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 204.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-39944-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.8 kB]