ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3คสร.(คพ.)267/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057042413
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 5 โครงการ
ระยะเวลาขายแบบ
7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036442424
สอบถามทางอีเมล์
sopin.sin@pea.co.th
Fax
036442424
วงเงินงบประมาณ
1,571,027.50 บาท
ราคากลาง
1,653,112.55 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34783-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 302.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34783-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 108.3 kB]