ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1บฬ.(กส.)3172/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุหลัก-พัสดุรอง เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 (ลวดเหล็ก)
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัทพรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท
2.บริษัทเบสท์เทรดเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 181,900.00 บาท
3.บริษัท พี.เจ แอนด์เอสกรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 190,880.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทพรเทพสถิตย์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
179,760.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา