ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 บฉ.-(บป.)/400/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037599600
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างงานจางเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมระบบ Invoice Notification SysTem (INSx) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
2.บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
3.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส
5.บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด
6.บริษัท โบลเดอร์ จำกัด
7.นายวิมล สุขสำราญ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 525,798.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชา เพาเวอร์ เซอร์วิส เสนอราคา 572,985.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท โบลเดอร์ จำกัด เสนอราคา 544,095.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.นายวิมล สุขสำราญ เสนอราคา 426,127.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายวิมล สุขสำราญ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
426,127.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33918-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 293.3 kB]