ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.3กบล.(วฟ) 002/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067300882
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อเครื่อง Digital Power Meter 1,3 เฟส จัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ประจำปี 2565 กลุ่มงานบริการลูกค้าและจัดการคุณภาพไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3กบล.(วฟ) 002/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทรูวัตส์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทรูวัตส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 202230 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทรูวัตส์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
202,230.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87983-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 870.3 kB]