ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1สกพ.(กป.)023/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077452780
รายละเอียด
จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ในพื้นที่ กฟส.อ.สกพ.และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ
23 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
2 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-330049
สอบถามทางอีเมล์
urai.tho@pea.co.th
Fax
053-332040
วงเงินงบประมาณ
965,292.43 บาท
ราคากลาง
965,292.43 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45493-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 210.4 kB]