ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 กฟอ.พฒ.(พ.) 148/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067189491
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 121 ท่อน ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
22 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036-436238
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
549,557.36 บาท
ราคากลาง
3,154.15 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38918-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38918-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 863.4 kB]