ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA(S2)กบล.003/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087599473
รายละเอียด
จ้างซ่อมหม้อแปลง ปี 2563 จำนวน 47 เครื่อง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
0105537092831 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
0105550104074 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
0105551040827 บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
0115545005012 บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
0135542001628 บริษัท สตาร์ต้ม เอ็นจิเนียริง จ่ากัด
0135555013425 บริษัท เอสเอส อิ๋นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0565562000470 บริษัท 99วิศวกรรมตีไซน์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
0115545005012 บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 1,750,000.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
0115545005012 บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,750,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-7700-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 262.0 kB]