ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2.กฟจ.กพ.(บค.)26989/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127498549
รายละเอียด
จ้าง ติดตั้งระบบ Solar Rooftoop ให้กับ อบต.หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ
29 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด
2. บริษัท พรอมท์ อินโนเวชั่น จำกัด
3. บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. บริษัท พรอมท์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคา 219,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เสนอราคา 224,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
213,465.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-19761-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.0 kB]