ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3กบญ.(จซ.)EB5-1/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027443772
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 และปี2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน (น.3กบญ.(จซ.)EB5-1/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
ระยะเวลาขายแบบ
4 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
16 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036-413142
สอบถามทางอีเมล์
pikun.ker@pea.co.th
Fax
036-413032
วงเงินงบประมาณ
4,718,700.00 บาท
ราคากลาง
4,643,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27634-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27634-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 331.0 kB]