ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กค.50/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อนิสสัน สีขาว เลขทะเบียน บม.610 ลำปาง
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
054-284838
สอบถามทางอีเมล์
Fax
054-282311
วงเงินงบประมาณ
13,000.00 บาท
ราคากลาง
13,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
650.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-16246-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-16246-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 509.0 kB]