ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ N2 EB(ลส) - 11/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077346746
รายละเอียด
จัดซื้อตู้อบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 ใช้สเปค กฟภ. เลขที่ RMIS-C1-กบล.-001/2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , e - bidding) เบิกจ่ายงบประมาณจากศูนย์ต้นทุนหมายเลข WBS I-63-B-POPXX.DU.1705.Z
ระยะเวลาขายแบบ
24 กรกฎาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0956303679
สอบถามทางอีเมล์
nattapong.poti@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
781,100.00 บาท
ราคากลาง
781,100.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-3031-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 576.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-3031-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.8 kB]