ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S1(B)POLE(C)021/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097212473
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156
วงเงินงบประมาณ
7,999,983.40 บาท
ราคากลาง
7,999,983.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11628-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 887.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11628-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 21.5 kB]