ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ผคพ.พน.086/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160344
รายละเอียด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 497,293.20 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
497,293.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12139-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.4 kB]