ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1กฟจ.ปจ.(กส)2374 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067164496
รายละเอียด
ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงใต้ไลน์ 115 เควี. BSG04 บริเวณ อบต.บางปลาร้า - คลองชวดช้างตาย อ.บ้านสร้าง
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
037-480453
สอบถามทางอีเมล์
pur.PEA-Prachinburi@pea.co.th
Fax
037-480456
วงเงินงบประมาณ
1,010,516.10 บาท
ราคากลาง
1,010,516.10 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38690-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 704.1 kB]