ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พจ.(บห)84/2565 ลว. 23 มิ.ย. 65
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067492515
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 36 ต้น
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.เค-คอนกรีต ราคา 195,681.60 บาท
2. บ.พี เอส ที คอนกรีต ราคา 196,028.28 บาท
3. บ.ลพบุรีคอนกรีต ราคา 196,066.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เค-คอนกรีต
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
195,681.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-88131-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 214.2 kB]