ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 กล.(บห.)1752/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047396135
รายละเอียด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ (จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 491,702.45 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 491,702.45 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
491,702.45 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33836-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 199.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-33836-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 285.5 kB]