ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.2 กล.(บห.)1752/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047396135
รายละเอียด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ (จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
28 เมษายน 2564 ถึง 29 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
29 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
491,702.45 บาท
ราคากลาง
491,702.45 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33836-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33836-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.0 kB]