ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 กฟส.อ.วร.(กป)35356/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097615786
รายละเอียด
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ช่วง ทางแยกเข้าวิเชียรบุรี (สายเก่า) ถึง หน้าโรงพยาบาลบึงสามพัน (BSH02) จุดที่ 2 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ระยะเวลาขายแบบ
12 ตุลาคม 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
056-928144
สอบถามทางอีเมล์
niwal.chan@pea.co.th
Fax
056-928147
วงเงินงบประมาณ
914,526.86 บาท
ราคากลาง
914,526.86 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
300.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11589-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 74.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง