ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ D63110393825
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117396091
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนตัดลิด-รานต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย(รายปี) ประจำปี 2564 การไฟฟ้า-ส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 แผนงาน
1.จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ ฟีดเดอร์ 1 กำแพงเพชร1 เป็นเงิน 178,791.01.-บาท
2.จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ ฟีดเดอร์ 3 กำแพงเพชร1 เป็นเงิน 136,524.94.-บาท
3.จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ ฟีดเดอร์ 7 กำแพงเพชร1 เป็นเงิน 436,250.34.-บาท
4.จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรานต้นไม้ ฟีดเดอร์ 10 กำแพงเพชร2 เป็นเงิน 232,843.55.-บาท
ระยะเวลาขายแบบ
4 ธันวาคม 2563 ถึง 15 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
984,409.84 บาท
ราคากลาง
984,413.84 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
984,409.84 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17282-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17282-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 355.4 kB]