ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3คสร.(กส.)จ.637/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067104385
รายละเอียด
จ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศิณีวิลล์ ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายภัทรพล เสือน้อย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายภัทรพล เสือน้อย ราคาที่เสนอ 97,500.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายภัทรพล เสือน้อย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
97,500.00 บาท
หมายเหตุ
มีข้อสงสัยติดต่อ แผนกก่อสร้าง กฟอ.โคกสำโรง เบอร์โทร 0 3644 1198 ต่อ 14650
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38198-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 667.5 kB]