ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟอ.สน.(คพ) 84/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067436151
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรหับงานครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
WBS. P-NHE02.0-G-SEN65.2000
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี เสนอราคา 106,987.16 บาท
2.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 107,773.61 บาท
3.บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 107,773.61 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี เสนอราคา 106,987.16 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
106,987.16 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-88024-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 616.6 kB]