ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3 กฟส.อ.ทลง.(บง.)1142/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ประจำปี 2564
วันที่อนุมัติ
15 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นางสาวรัตนา นคร
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นางสาวรัตนา นคร
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นางสาวรัตนา นคร
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
90,096.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา