ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)36139/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107168210
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 130,304.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
130,304.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11942-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11942-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]