ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 มสด.(บห.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067412211
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
รายงานขอซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร และ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 9.00 เมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด และราคาที่เสนอ 499540.20 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-คอนกรีต และราคาที่เสนอ 500439 บาท
3.บริษัท ดีซี คอนสตรัคชั่น แม่สอด 2012 จำกัด และราคาที่เสนอ 499540.20 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ดีซี คอนสตรัคชั่น แม่สอด 2012 จำกัด และราคาที่เสนอ 499540.20 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
499,540.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87476-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 115.9 kB]