ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM1-TDDP1-35/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067298799
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโนนสูง และสถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง
ระยะเวลาขายแบบ
9 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
31 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905835
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855
วงเงินงบประมาณ
299,572,051.60 บาท
ราคากลาง
295,935,617.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
14,978,603.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1704-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1704-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.2 MB]