ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟภ.กจน.ป(พร)-006-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117376081
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อOverhead line hardware
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
บริษัท อีร่า จำกัด
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
บริษัท อีร่า จำกัด
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 2
เหล็กรูปรางน้ำ ๑๕๐x๗๕x๖.๕ มม. ยาว ๖,๐๐๐ มม. จำนวน ๓๐๐ อัน
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

รายการที่ 3
เหล็กรูปรางน้ำ ๒๐๐x๘๐x๗.๕ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. จำนวน ๑,๙๐๐ อัน
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

รายการที่ 4
เหล็กฉากรับคอนสาย ๕๐x๕๐x๖ มม.X๑,๘๐๐ มม. จำนวน ๑,๘๐๐ อัน
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

รายการที่ 5
แผ่นเหล็กแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม ๔๐๐ ต.มม. จำนวน ๑๖,๒๐๐ ชุด
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด

รายการที่ 6
ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง จำนวน ๔,๒๙๐ ชุด
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
6,744,310.58 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา