ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-006-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117376081
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อOverhead line hardware
ระยะเวลาขายแบบ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
23 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5314
สอบถามทางอีเมล์
banyawat.khe@pea.co.th
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
11,941,307.00 บาท
ราคากลาง
9,300,952.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-23823-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-23823-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.0 kB]