ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 06/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017169321
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 06/2564
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042931188
สอบถามทางอีเมล์
ics.pea2557@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
852,907.70 บาท
ราคากลาง
777,988.58 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22320-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 157.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22320-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.2 kB]