ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 เชียงดาว(บต.)318/2564 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
XXXXXX
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 731 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.อ.เชียงดาว
ระยะเวลาขายแบบ
10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
18 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-046975
สอบถามทางอีเมล์
montree.mon@pea.co.th
Fax
053-046982
วงเงินงบประมาณ
14,620.00 บาท
ราคากลาง
14,620.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
14,620.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
731.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26232-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 250.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26232-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.9 kB]