ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-035/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097038892
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2563 ตามหนังสือ กรบ. เลขที่ กรบ.(พบ.) 35369/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 ซึ่ง กฟฉ.3 ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้
2.3.1 กำหนดอัตราค่าจ้าง พขร.(บ) และอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (ราคากลาง/คน/เดือน) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ กรบ.(พบ.) 35304/2563 ผวก.อนุมัติวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุมัติปรับปรุงอัตราค่าจ้าง พขร.(บ)/พงร.(บ) และอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ (เอกสารแนบ 4)
2.3.2 กำหนดระยะเวลาจ้าง ให้กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 2 ปี งบประมาณ (24 เดือน) สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2.3.3 กำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับการจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ดังนี้
(1) วงเงินประกวดราคา ให้กำหนดจากราคากลาง บาท/คน/เดือน ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คูณด้วยจำนวน พขร.(บ) ของในแต่ละประเภทตามที่ผ่านการตรวจสอบ ความถูกต้องจาก กรบ.แล้วและคูณด้วยกำหนดระยะเวลาการจ้าง (24 เดือน) และบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% โดยไม่รวมค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักแรม
(2) วงเงินสำรอง ให้กำหนดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อสำรองเผื่อไว้สำหรับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าที่พักแรมของ พขร.(บ) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการหรืองบหมายเลขงานที่ปฏิบัติงาน (ไม่นำวงเงินสำรองไปประกวดราคา)
2.3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณการจ้าง ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ งบโครงการต่างๆ หรืองบหมายเลขงานที่ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการจัดสรรไว้
ระยะเวลาขายแบบ
14 ตุลาคม 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
16 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214334-8
สอบถามทางอีเมล์
wiraya.tho@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
188,784,080.40 บาท
ราคากลาง
188,784,080.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
9,439,204.02 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11807-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 702.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11807-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.4 kB]