ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ กผส.(ผอ) 35313/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127112264
รายละเอียด
ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
17 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905738
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
11,000,000.00 บาท
ราคากลาง
8,106,575.73 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18259-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 200.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-18259-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 704.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564