ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-028/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097369936
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทเหล็กรูปรางน้ำ,เหล็กฉาก,ก้านสมอบก,เหล็กแขวนท่อพีวีซี,เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง,สลักห่วง,แผ่นห่วง,กายทิมเบิ้ล,กราวด์ร็อค,ยูแคล้มป์,กราวด์วายแคล้มป์ จำนวน 16 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-028/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
22 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214334-8 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
isara.mun@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
4,870,105.00 บาท
ราคากลาง
4,870,105.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11771-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11771-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 32.1 kB]