ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ผคพ.พน.084/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107157385
รายละเอียด
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท สยามโพส แอนด์ไพล์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สยามโพส แอนด์ไพล์ จำกัด ราคาที่เสนอ 481,821.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สยามโพส แอนด์ไพล์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
481,821.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12131-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.0 kB]