ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 ศก.(ปบ) 839/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057448461
รายละเอียด
E021 จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอก เสริมหม้อแปลง หมายเลขงาน P-TDD02.4-E-SJKOM.(4017 และ 4022)
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก.ไทยอิสานศรีสะเกษ คอนสตรัคชั่น 2012
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.ไทยอิสานศรีสะเกษ คอนสตรัคชั่น 2012 ราคาเสนอ 193,378.96 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.ไทยอิสานศรีสะเกษ คอนสตรัคชั่น 2012
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
193,378.96 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-37469-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 134.9 kB]