ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จจ.นศ.(บห) 006/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127503718
รายละเอียด
จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
11 มกราคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
11 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-346-955-57
สอบถามทางอีเมล์
pornthip.but@pea.co.th
Fax
075-347324
วงเงินงบประมาณ
1,999,545.45 บาท
ราคากลาง
1,999,546.45 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21085-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.2 kB]