ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1กฟจ.ชม.(บห)(ซจ)051/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067386935
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการผลิตเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 800 ต้น ให้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก.เฉลิมทรัพย์วิศวกรรม
หจก.สามารถห้างฉัตรก่อสร้าง
หจก.พิพัฒน์เจริญกิจ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เฉลิมทรัพย์วิศวกรรม จำนวนเงิน 380,920 บาท
หจก.สามารถห้างฉัตรก่อสร้าง จำนวน 384,344 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เฉลิมทรัพย์วิศวกรรม จำนวนเงิน 380,920 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
380,920.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87349-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 42.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-87349-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 50.7 kB]