ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 ตร.(คพ.)35050/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117058617
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
ระยะเวลาขายแบบ
4 พฤศจิกายน 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
12 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
936,250.00 บาท
ราคากลาง
936,250.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13510-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 647.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13510-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.5 kB]