ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-TDDP2-04/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017476429
รายละเอียด
ประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษ์ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
ระยะเวลาขายแบบ
25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
30 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855
วงเงินงบประมาณ
176,831,504.16 บาท
ราคากลาง
173,431,836.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
8,841,576.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26916-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 151.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26916-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 26.7 kB]