ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63I091B118
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
630870758895
รายละเอียด
จ้างเหมางานปรับปรุง Front Office กฟภ.อ้อมน้อย
ระยะเวลาขายแบบ
11 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-420-0807
สอบถามทางอีเมล์
narawadee.pan@pea.co.th
Fax
02-420-0803
วงเงินงบประมาณ
1,270,582.20 บาท
ราคากลาง
1,270,582.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
535.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5099-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5099-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 390.2 kB]