ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)1636/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067352403
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 1 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 450,042.00 บาท
2. บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 460,100.00 บาท
3. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทย สวิทช์ เกียร์ ราคาที่เสนอ 463,952.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
450,042.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87892-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 126.6 kB]