ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
9/C 1908/65
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067471850
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
9/C 1908/65 ซื้อยางขนาด 525/95R25 สำรองคลัง ผพจ.
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่เสนอ 419,440.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 419,440.-บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
419,440.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-88070-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 43.0 kB]