ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 9/C 1908/65
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067471850
รายละเอียด
9/C 1908/65 ซื้อยางขนาด 525/95R25 สำรองคลัง ผพจ.
ระยะเวลาขายแบบ
16 มิถุนายน 2565 ถึง 21 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
22 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905455
สอบถามทางอีเมล์
nuntaporn.kas@pea.co.th
Fax
02-5905883
วงเงินงบประมาณ
419,440.00 บาท
ราคากลาง
419,440.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-88070-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 61.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-88070-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 61.9 kB]