ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
มท5306.32/กฟส.นว(สน).-20764
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069433464
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ(C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติวัฒ เวอร์วิส ราคาที่เสนอ 255,195.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติวัฒ เวอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
255,195.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182786-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.3 kB]