ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ. 021/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057149650
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ของ กฟต.2 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 20 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
16 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
11,128,428.00 บาท
ราคากลาง
10,460,260.08 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38278-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 332.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38278-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 106.6 kB]