รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
กฟภ.กคพ.2.ค(สฟ)-001-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 24 กรกฎาคม 2563
ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-032/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุเพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-032/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มกราคม 2564
(e-bidding)ต.3กกค(จร.)007/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง กฟอ.ระโนด บ้านท่าเข็น ถึง วัดทุ่งสงวน ช่วงที่ 2/2 อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 สิงหาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2563 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
เนื่องจาก บริษัทฯ เสนอรายละเอียดทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟภ.
จก.6/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 ตุลาคม 2563
PEA-TDDP.1(A)-113/2563 จ้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กันยายน 2563
KRBต.2 กบ.(บห.) 284/2563 จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ,งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานติดตั้งมิเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 กรกฎาคม 2563
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563 ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 กันยายน 2563
อร.(ปอจ.) 01/2563 ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 จำนวน 9 สถานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 22 ธันวาคม 2563
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PEA(S2)กบญ.013/2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากราคาที่เสนอเกินราคากลางและราคางบประมาณ
PEA(S2)กบญ.014/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) จำนวน 49,200 ลูก เลขที่ PEA(S2)กบญ.014/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายดังกล่าวยังคงสูงกว่าราคากลาง และราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้ทำการต่อรองกับผู้เสนอราคาจนถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้
PEA-M(A)-170/2562 จ้างก่อสร้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
PEA-TSDP.9.2(A)-049/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กันยายน 2563
PEA-TDDP.1(A)-089/2563 จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563
ซฉ.I(A)-012/2563 จัดซื้อเครื่องมือทดสอบ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta (Omicron CPC 100) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
PAT-SCPS01/2020 งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 ธันวาคม 2563
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 202/2563 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1030010002 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L
1030020000 ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 22 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทลูกถ้วย
จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.๒ พัสดุหลัก ๒๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เนื่องจาก ๑. มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว
๒. กฟฉ.๒จะได้รับการจัดสรรพัสดุจาก กคพ.๒และมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานงานงบผู้ใช้ไฟในปี๒๕๖๓
๓. ได้รับผลกระทบสถานการณ์ของโรค Covid ๑๙ ทำให้งานขยายเขตงานงบผู้ใช้ไฟลดลง

กฟภ.กคพ.2.ป(สฟ)-002-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 พฤษภาคม 2563
63IALB0109 จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED Display และอุปกรณ์ประกอบ ห้องประชุมชั้น 8 กฟก.3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
PEA-I(F)-077/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานเปลี่ยนจุดรับพลังงานไฟฟ้า ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 1(กฟผ.) จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2563