รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563 ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 กันยายน 2563
อร.(ปอจ.) 01/2563 ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 จำนวน 9 สถานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 22 ธันวาคม 2563
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PEA(S2)กบญ.013/2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากราคาที่เสนอเกินราคากลางและราคางบประมาณ
PEA(S2)กบญ.014/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) จำนวน 49,200 ลูก เลขที่ PEA(S2)กบญ.014/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายดังกล่าวยังคงสูงกว่าราคากลาง และราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้ทำการต่อรองกับผู้เสนอราคาจนถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้
PEA-M(A)-170/2562 จ้างก่อสร้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
PEA-TSDP.9.2(A)-049/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กันยายน 2563
PEA-TDDP.1(A)-089/2563 จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563
ซฉ.I(A)-012/2563 จัดซื้อเครื่องมือทดสอบ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta (Omicron CPC 100) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
PAT-SCPS01/2020 งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 ธันวาคม 2563
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 202/2563 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1030010002 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L
1030020000 ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 22 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทลูกถ้วย
จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.๒ พัสดุหลัก ๒๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เนื่องจาก ๑. มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว
๒. กฟฉ.๒จะได้รับการจัดสรรพัสดุจาก กคพ.๒และมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานงานงบผู้ใช้ไฟในปี๒๕๖๓
๓. ได้รับผลกระทบสถานการณ์ของโรค Covid ๑๙ ทำให้งานขยายเขตงานงบผู้ใช้ไฟลดลง

กฟภ.กคพ.2.ป(สฟ)-002-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 พฤษภาคม 2563
63IALB0109 จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED Display และอุปกรณ์ประกอบ ห้องประชุมชั้น 8 กฟก.3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
PEA-I(F)-077/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานเปลี่ยนจุดรับพลังงานไฟฟ้า ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 1(กฟผ.) จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2563
ต.2กวว.(ก.)2380/2563 เช่าบุคคลภายนอก สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวนาง(ชั่วคราว) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มกราคม 2564
แปลงที่ดินที่จะเช่ามีพื้นที่ติดกับมัสยิดบ้านช่องพลี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความกังวลเกี่ยวกับเสียงของงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าชั่วคราวอ่างนาง อาจจะมีเสียงรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของชุมชนมุสลิมบ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง
กฟภ.กจต.ฉ(รช)-001-2563 จัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาเช่า 5 ปี (ช่วงปี 2563-2568) จำนวน 209 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกเนื่องจากเพื่อให้ทบทวนวัตถุประสงค์การดำเนินการ และปริมาณในการเช่าให้ชัดเจน
PEA(S2)กลต.(กป.)86/2563 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง จากKTM10R-02 ถึงสามแยกบ้านหลังสอด ช่วงเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563 ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 มิถุนายน 2563
PEA(S2)กบ.(กส.)001/2562 งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.กระบี่ จำนวน 3 งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีผู้เสนอราคา