รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
PEA-TSDP.9.3(F)-182/2563 จ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) จำนวน 2 ต้น ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 6 - สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 - สถานีไฟฟ้าเอกชัย 1 จ.สมุทรสาคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้าง
PEA-C(E)-181/2563 จ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ของการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มกราคม 2564
PEA(S2)กบษ.00ุ6/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 115 kV สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 7 มกราคม 2564
ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ก.1 กฟฟ.รสต.(มต.)38401/2563 ลว.18 ธ.ค.2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.ในที่รับผิดชอบ กฟภ.รังสิต ประจำปี 2564

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 มกราคม 2564
กผส.(ผอ) 35313/2563 ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ประกาศยกเลิก: 1 กุมภาพันธ์ 2564
ก.2บนบ.(บป.) จ.eb002/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติในการแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายไฟ ประเภทเอกชนรายย่อย ปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 ธันวาคม 2563
ปก.มค.003/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.003/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 มกราคม 2564
เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (TOR) มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
ปก.มค.002/2564 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.002/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 มกราคม 2564
เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (TOR) มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
S1(B)Hardware(H)006/2564 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม)
พัสดุหลัก จำนวน 12 รายการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 มีนาคม 2564
น.3 ศท.(บง.) 107/2563 ลว. 8 ธันวาคม 2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ด้านงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 23 ธันวาคม 2563
ไม่มีผู้เสนอราคา
กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-036-2563 จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน (พร้อมแคล้มป์รหัส 1020570106) จำนวน 33 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 10 กุมภาพันธ์ 2564
ก.2บนบ.(บป.) จ.eb001/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. (งานงดจ่ายไฟปี 2564) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 ธันวาคม 2563
กฟภ.กบข.(ก)-007-2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) สำหรับเชื่อมต่อระบบสื่อสารอุปกรณ์วิทยุ Master ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 พฤศจิกายน 2563
PEA-AEE-SMC-001/2563 การจัดทำระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 19 พฤษภาคม 2564
PEA(S2)กบญ.029/2563 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ธันวาคม 2563
ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2563 E010 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 ธันวาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ยกเลิกประกาศเนื่องจาก กฟภ. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ สำหรับการจัดซื้อ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding042/2563 ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คัน ตามแผนงานจัดหายานพาหนะปี 2563
ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)042/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 24 พฤศจิกายน 2563
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามที่ กฟภ. กำหนด
S1(SP)Insulator(C)010/2563 พัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 พฤศจิกายน 2563
ชพ.M(K)-010/2563 เช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 4 ปี (48 เดือน) สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 6 พฤศจิกายน 2563
กฟภ.กจน.ป(พร)-047-2563 ซื้อ Connectors ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 กุมภาพันธ์ 2564