ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S009
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017175673
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ สำหรับงานโครงการ คพจ.2(จซ.003/2564)
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บมจ.ยงคอนกรีต
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บมจ.ยงคอนกรีต ราคา 465,514.20 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บมจ.ยงคอนกรีต
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
465,514.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21564-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.4 kB]